Tin Tức

Quà nạp mốc tuần thứ 1

07-03-2020

- Tính theo ngày mở server:

Đợt 1: 5h00 ngày thứ 1 đến 4h59 ngày thứ 2

Đợt 2: 5h00 ngày thứ 2 đến 4h59 ngày thứ 3

Đợt 3: 5h00 ngày thứ 3 đến 4h59 ngày thứ 4

Đợt 4: 5h00 ngày thứ 4 đến 4h59 ngày thứ 5

Đợt 5: 5h00 ngày thứ 5 đến 4h59 ngày thứ 6

Đợt 6: 5h00 ngày thứ 6 đến 4h59 ngày thứ 7

Đợt 7: 5h00 ngày thứ 7 đến 4h59 ngày thứ 8

-  Trong thời gian sự kiện nạp Vàng trong ngày đạt đúng điều kiện sẽ nhận quà. Gồm 6 mốc nhận quà:

   + Quy đổi 200 vàng vào game

   + Quy đổi 500 vàng vào game

   + Quy đổi 1000 vàng vào game

   + Quy đổi 2000 vàng vào game

   + Quy đổi 5000 vàng vào game

   + Quy đổi 10000 vàng vào game

Ngày Điều kiện Số lần Vật phẩm  Số lượng
1 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100
Quyển Trục Thông Linh 10
Thiên Thanh Bộ (1 ngày) 1
Sách Kinh Nghiệm_Trắng 10
Bùa Kinh Nghiệm x2 1
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 200
Sách Phong Ấn 20
Tinh Hoa Thể Thuật - Sơ Cấp 2
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Phi Tiêu - Gỗ 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Sách Kinh Nghiệm_Tím 10
Chứng nhận ninja - Sơ Cấp 5
Nhẫn Hồn Naruto 8
Thẻ Bài Danh Dự 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Huy Chương Làng Lá 1
Bí Kĩ Bộ Pháp 50
Đá Đột Phá 20
Nhẫn Hồn Naruto 16
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Túi Bảo Thạch-3 5
Nhẫn Hồn Naruto 32
Đá Đột Phá 50
Khuôn Đúc Trang Bị 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Đá Công Kích-5 1
Rương Ám Khí Đỏ-I 1
Sách Kinh Nghiệm_Cam 10
Chakra Ngũ Vĩ 1
2 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100
Bí Kĩ Bộ Pháp 10
Sách Kinh Nghiệm_Trắng 10
Nhẫn Hồn Sakura 2
Bùa Kinh Nghiệm x2 1
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 200
Bí Kĩ Bộ Pháp 20
Nhẫn Hồn Sakura 4
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Phi Tiêu - Gỗ 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Sách Kinh Nghiệm_Tím 10
Chứng nhận ninja - Sơ Cấp 5
Nhẫn Hồn Sakura 8
Thẻ Bài Danh Dự 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích 4 1
Bí Kĩ Bộ Pháp 50
Đá Đột Phá 30
Nhẫn Hồn Sakura 16
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-4 2
Nhẫn Hồn Sakura 32
Đá Đột Phá 60
Huy Chương Ám Bộ 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-5 1
Rương Nhẫn Đỏ-I 1
Sách Kinh Nghiệm_Cam 10
Linh Mã (7 ngày) 1
3 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100
Quyển Trục Thông Linh 10
Sách Kinh Nghiệm_Trắng 10
Nhẫn Hồn Naruto 2
Đá Công Kích-2 1
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 200
Quyển Trục Thông Linh 20
Nhẫn Hồn Naruto 4
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Phi Tiêu - Gỗ 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Sách Kinh Nghiệm_Tím 10
Chứng nhận ninja - Sơ Cấp 5
Thẻ Bài Danh Dự 1
Quyển Trục Thông Linh 30
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Quyển Trục Thông Linh 50
Đá Công Kích 4 1
Đá Đột Phá 30
Nhẫn Hồn Naruto 16
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Đột Phá 60
Quyển Trục Thông Linh 100
Huy Chương Ám Bộ 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Đá Công Kích-5 1
Sách Kinh Nghiệm_Cam 10
Rương Ám Khí Đỏ-I 1
Trống Lôi Thần (7 ngày) 1
4 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100
Sách Phong Ấn 10
Sách Kinh Nghiệm_Trắng 10
Nhẫn Hồn Deidara 2
Đá Công Kích-2 1
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 200
Sách Phong Ấn 20
Nhẫn Hồn Deidara 4
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Phi Tiêu - Gỗ 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Sách Kinh Nghiệm_Tím 10
Chứng nhận ninja - Sơ Cấp 5
Thẻ Bài Danh Dự 1
Sách Phong Ấn 30
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Sách Phong Ấn 50
Đá Công Kích 4 1
Đá Đột Phá 30
Nhẫn Hồn Deidara 16
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Đột Phá 60
Sách Phong Ấn 100
Huy Chương Ám Bộ 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-5 1
Nhẫn Giả Deidara 1
Rương Nhẫn Đỏ-I 1
Sách Phong Ấn 200
5 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100
Rương Ngũ Hành Ấn 10
Nhẫn Hồn Deidara 2
Sách Kinh Nghiệm_Trắng 10
Đá Công Kích-2 1
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 200
Rương Ngũ Hành Ấn 20
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Nhẫn Hồn Deidara 4
Phi Tiêu - Gỗ 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Sách Kinh Nghiệm_Tím 10
Chứng nhận ninja - Sơ Cấp 5
Thẻ Bài Danh Dự 1
Rương Ngũ Hành Ấn 30
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Rương Ngũ Hành Ấn 50
Đá Công Kích 4 1
Đá Đột Phá 30
Nhẫn Hồn Deidara 16
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Đột Phá 60
Rương Ngũ Hành Ấn 100
Huy Chương Ám Bộ 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Đá Công Kích-5 1
Nhẫn Hồn Deidara 40
Rương Ám Khí Đỏ-I 1
Khoa Kỹ Bộ (7 ngày) 1
6 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100
Đá Đột Phá 10
Sách Kinh Nghiệm_Trắng 10
Nhẫn Hồn Sasori 2
Đá Công Kích-2 1
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 200
Đá Đột Phá 20
Nhẫn Hồn Sasori 4
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Phi Tiêu - Gỗ 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Sách Kinh Nghiệm_Tím 10
Chứng nhận ninja - Sơ Cấp 5
Thẻ Bài Danh Dự 1
Huy Chương Làng Lá 1
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Đá Công Kích 4 1
Đá Đột Phá 50
Nhẫn Hồn Sasori 16
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Túi Bảo Thạch-4 2
Đá Đột Phá 100
Rương Ngũ Hành Ấn 100
Huy Chương Ám Bộ 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Đá Công Kích-5 1
Nhẫn Hồn Sasori 40
Rương Nhẫn Đỏ-I 1
Đá Đột Phá 200
7 Quy Đổi 200 Vàng vào game 5 Vàng 100
Đá Nguyệt Ấn 10
Sách Kinh Nghiệm_Trắng 10
Nhẫn Hồn Sasori 2
Đá Công Kích-2 1
Quy Đổi 500 Vàng vào game 2 Vàng 200
Đá Đột Phá 20
Nhẫn Hồn Sasori 4
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Phi Tiêu - Gỗ 5
Quy Đổi 1000 Vàng vào game 2 Vàng 200
Đá Nguyệt Ấn 50
Chứng nhận ninja - Sơ Cấp 5
Thẻ Bài Danh Dự 1
Huy Chương Làng Lá 2
Quy Đổi 2000 Vàng vào game 1 Vàng 400
Bùa Kinh Nghiệm x3 1
Đá Công Kích 4 1
Khuôn Đúc Nguyệt Ấn 75
Nhẫn Hồn Sasori 16
Quy Đổi 5000 Vàng vào game 1 Vàng 1000
Túi Bảo Thạch-4 2
Sách Rèn Nguyệt Ấn 75
Rương Ngũ Hành Ấn 100
Huy Chương Ám Bộ 1
Quy Đổi 10000 Vàng vào game 1 Vàng 2000
Đá Công Kích-5 1
Nhẫn Hồn Sasori 40
Rương Ám Khí Đỏ-I 1
Đá Đột Phá 200

Chúc Nhẫn Giả có những phút giây thoải mái, vui vẻ, sảng khoái khi tham gia game Nhẫn Giả Vô Song - Hành Trình Huyền Thoại.

---Na kính bút---

NHẪN GIẢ VÔ SONG 3D

Hành Trình Huyền Thoại

Điều khoản sử dụng Cài đặt và gỡ bỏ